Naše služby

ELENIREALITY JE OD 1.10.2013 JEDINOU REGIONÁLNÍ REALITNÍ KANCELÁŘI V JESENÍKU!

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, velmi si jí vážíme a podotýkáme, že nás to ujišťuje v tom, že svou práci děláme tak, jak se dělat má. Jsme rádi, že naše jméno je spojováno s profesionalitou, individuálním přístupem, čestností, slušností, diskrétností a spolehlivostí, která se na dnešním realitním trhu hledá velmi obtížně. “ VAŠE JESENICKÁ MAKLÉŘKA ELENI ZRNEČKOVÁ VANÍČKOVÁ.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, ANEB POSTUP NAŠÍ SPOLUPRÁCE PŘI UZAVŘENÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY NA PRODEJ ČI PRONÁJEM VAŠÍ NEMOVITÉ VĚCI

Lišta Eleni

SMĚRNICE Č. 1 , O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ELENI ZRNEČKOVÁ VANÍČKOVÁ- ELENIREALITY

1. ÚČEL
1.1. Účelem této směrnice je stanovit základní pravidla zpracování osobních údajů ve Společnosti. Tato směrnice je jedním z organizačních opatření ochrany osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR.
1.2. Tato směrnice dále upravuje procesy realizace práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům ve smyslu článku 15 GDPR a ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu článku 33 a 34 GDPR.

2. PŮSOBNOST
2.1. Tato směrnice se vztahuje na každého Pracovníka Společnosti, když zpracovává osobní údaje nebo plní jinou činnost, která je upravena v GDPR.
2.2. Každý Pracovník, jehož se tato směrnice dotýká bude proškolen na ochranu osobních údajů dle této směrnice a proškolení své osoby stvrdí podpisem.

3. TERMÍNY, DEFINICE A ZKRATKY
3.1. V této směrnici mají níže uvedené pojmy následující význam:
3.1.1. Dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů
3.1.2. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
3.1.3. Osobní údaj – jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
3.1.4. Pracovník – je každá osoba, včetně právnických osob, která pro společnost vykonává jakoukoliv činnost, zejména zaměstnanec, externí spolupracovník, dodavatel apod.;
3.1.5. Společnost – je obchodní společnost Eleni Zrnečková Vaníčková - Elenireality;
3.1.6. Subjekt údajů – každá fyzická osoba, včetně osob samostatně výdělečně činných;
3.1.7. Zpracování osobních údajů – je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

4. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Statutární orgán nebo jím výslovně pověřená osoba určuje účel/y a prostředky zpracování osobních údajů pro každou evidenci ve společnosti. Tyto osoby dále určí dobu, po kterou bude každý osobní údaj zpracováván, nebo kritéria, pomocí kterých půjde tato doba určit. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určenou právními předpisy nebo po dobu trvání licence ke zpracovávání osobních údajů správcem. Účel jakožto i retenční doba zpracovávání osobních údajů jsou evidovány v záznamech o činnostech zpracování vedených dle čl. 30 GDPR.
4.2. Pracovníci jsou povinni zpracovávat osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem.
4.3. Každý pracovník smí zpracovávat osobní údaje pouze za společností určeným účelem, a to pouze společností určenými prostředky.
4.4. Pracovníci jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny společnosti. Pracovníci smí zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro plnění svých povinností vůči společnosti. Společnost za tímto účelem zřizuje pracovníkům přístup pouze k nezbytně nutným evidencím osobních údajů.
4.5. Má-li pracovník podezření, nebo dozví-li se, že jsou osobní údaje jakéhokoliv subjektu údajů nepřesné, neúplné či zastaralé, ohlásí to nadřízenému zaměstnanci společnosti nebo zaměstnanci společnosti, který s pracovníkem za společnost jedná.
4.6. Má-li pracovník podezření, nebo dozví-li se, že jsou osobní údaje zpracovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, ohlásí to nadřízenému zaměstnanci společnosti nebo zaměstnanci společnosti, který s pracovníkem za společnost jedná.

5. DALŠÍ POVĚŘENÉ OSOBY
5.1. Další osoby pověřené společností některými činnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů, zejména prevencí incidentů, zabezpečením zpracování osobních údajů, řešením stížností a žádostí, správou systémů a dalšími činnostmi jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice.
5.2. Příloha č. 1 této směrnice obsahuje seznam pověřených osob s uvedením jejich rolí, aby jednotliví pracovníci vždy měli jasný přehled, na jakou osobu se obrátit v případě řešení problémů.

6. ZPRÁVA O POSOUZENÍ VLIVŮ
6.1. Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, provede společnost před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů, a to dle čl. 35 a násl. GDPR. Pro soubor podobných operací zpracování, které představují podobné riziko, může stačit jedno posouzení.
6.2. Posouzení vlivu se zpracuje vždy pro:
6.2.1. systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad;
6.2.2. rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v čl. 10 GDPR; nebo
6.2.3. rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů.
6.3. Posouzení obsahuje alespoň:
6.3.1. systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně včetně oprávněných zájmů společnosti;
6.3.2. posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů;
6.3.3. posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů; a
6.3.4. plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k doložení souladu.
6.4. Pokud ze zprávy o posouzení vlivů vyplývá, že by předmětné zpracování osobních údajů mělo za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů v případě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika, společnost konzultuje zprávu o posouzení vlivů s dozorovým úřadem. Podrobnosti určí statutární orgán společnosti.
6.5. Uchování zpráv o posouzení vlivů bude realizováno v souladu se směrnicí společnosti č. 1

7. KOMUNIKACE SE SUBJEKTY ÚDAJŮ
7.1. Pracovník, který obdržel v jakékoliv formě (písemně, telefonicky, osobně) jakoukoliv žádost či stížnost fyzické osoby, která se týká nebo by se mohla týkat ochrany osobních údajů, zejména žádosti ve smyslu čl. 15 - 22 GDPR, oznámí tuto skutečnost příslušné pověřené osobě.
7.2. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne pověřená osoba v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů informace dle čl. 13 GDPR, v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne pověřená osoba tyto informace v souladu s čl. 14 odst. 3 GDPR. Povinnost poskytnout uvedené informace lze splnit odkazem na zásady ochrany osobních údajů Společnosti, které jsou dostupné na adrese www.elenireality.cz.
7.3. Příslušná pověřená osoba vyřizuje požadavky subjektů údajů v souladu s obecnými pokyny společnosti, vždy však tak, aby žádosti subjektu údajů bylo vyhověno bez zbytečného odkladu, a aby mu byly k vyřízení jeho žádosti poskytnuty veškeré informace a v případě, že žádosti nebylo vyhověno, aby byly sděleny důvody tohoto rozhodnutí.
7.4. Ověřování identity subjektu údajů bude prováděno vždy přiměřeným způsobem, který zaručí dostatečnou identifikaci subjektu údajů s ohledem na formu podání, využitý komunikační prostředek a obsah žádosti subjektu údajů.
7.5. Všechny požadavky subjektů údajů musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nikdy ne později než do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu, příslušná pověřená osoba tuto skutečnost okamžitě oznámí nadřízenému zaměstnanci včetně uvedení důvodu, proč není možné lhůtu dodržet, a vyžádá si konzultace, jak správně postupovat dále.
7.6. V případě žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům poskytne příslušná pověřená osoba subjektu údajů nejméně informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, poskytne mu osobní údaje subjektu údajů a informace o:
7.6.1. účelu jejich zpracování;
7.6.2. kategoriích dotčených osobních údajů;
7.6.3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
7.6.4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
7.6.5. existenci práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
7.6.6. právu podat stížnost u dozorového úřadu;
7.6.7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
7.6.8. skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
7.7. Informace podle tohoto článku poskytuje společnost subjektu údajů ve stejné formě, v jaké o informace subjekt údajů požádal.
7.8. V případě opakovaných žádostí subjektu údajů je subjektu údajů účtováno 50 Kč za každou opakovanou žádost.
7.9. Uchování požadavků a odpovědí bude realizováno v souladu se směrnicí společnosti č. 1

8. OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů dle ustanovení čl. 4 odst. 12 GDPR společnost bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděla, ohlásí dozorovému úřadu, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.
8.2. Ohlášení dozorovému úřadu se děje prostřednictvím aplikace datové schránky.
8.3. Ohlášení dozorovému úřadu podle tohoto článku musí přinejmenším obsahovat:
8.3.1. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
8.3.2. jméno a kontaktní údaje DPO nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;
8.3.3. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
8.3.4. popis opatření, která společnost přijala nebo navrhla k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
8.4. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí společnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
8.5. Pracovníci hlásí případy porušení zabezpečení příslušným pověřeným osobám dle Přílohy. č. 1 této Směrnice.
8.6. Logování incidentů bude na základě informací příslušných pověřených osob zpracovávat sekretariát ředitele společnosti nebo jiná pověřená osoba ve formě seznamu incidentů s popisem události.

9. VZDĚLÁVÁNÍ
9.1. Společnost zajistí pravidelná školení pracovníků dle přílohy č. 1 na zásady dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu GDPR.

10. PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ PODLE TÉTO SMĚRNICE
10.1. Ukládá-li tato směrnice povinnost osobě oznámit jakoukoliv informaci druhé osobě, provede první osoba oznámení v písemné podobě. Za tuto písemnou podobu se považuje listinný dopis nebo e-mail.

11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ SMĚRNICE
11.1. Dohled nad dodržováním této směrnice a závazných právních předpisů vykonává statutární orgán společnosti.
11.2. Statutární orgán společnosti slouží jako kontaktní osoba zaměstnance společnosti v otázkách bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli pochybností o výkladu této směrnice či rozsahu a obsahu zákonných povinností poskytuje statutární orgán závazný výklad, kterým jsou povinni se řídit.
11.3. Statutární orgán odpovídá za aktualizaci této směrnice

12. PŘÍLOHY
12.1. Nedílnou součástí této směrnice je příloha: č.1
V Jeseníku dne 25.5.2018

Eleni Zrnečková Vaníčková - majitelka RK Elenireality

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMĚRNICI Č.1 , O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
SPOLEČNOSTI ELENI ZRNEČKOVÁ VANÍČKOVÁ- ELENIREALITY
ÚČEL
Účelem Směrnice č. 1 ze dne 25.5.2018 je stanovit základní pravidla zpracování osobních údajů ve Společnosti. Směrnice je jedním z organizačních opatření ochrany osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR.
Tato příloha č. 1 upravuje další pověřené osoby dle čl. 5 Směrnice č.1
DALŠÍ POVĚŘENÉ OSOBY
Další osoby pověřené společností některými činnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů, zejména prevencí incidentů, zabezpečením zpracování osobních údajů, řešením stížností a žádostí, správou systémů a dalšími činnostmi, jsou:
Josef Leskovjan, bytem Bernartice č.p. 297, 79061 IČO : 18464051
V Jeseníku dne 25.5.2018
Eleni Zrnečková Vaníčková - majitelka RK Elenireality

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Eleni Zrnečková Vaníčková, Elenireality se sídlem Krátká 421, 790 01, Jeseník, IČO: 66139759, zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.elenireality.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese elenireality@seznam.cz
Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.
Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem můžete být požádáni o vyplnění ( sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
Jméno
Příjmení
Adresa nebo sídlo společnosti
Další adresa (např. jiná doručovací)
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Skype
IP adresa
www stránky
datum narození
IČO, DIČ
Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Na našich stránkách používáme cookies, které
a) umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu
b) používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.
c) umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu, tak aby web fungoval správně
d) používáme pro Google Analytics, což je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.
Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitých věcí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu, IT adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na elenireality@seznam.cz, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1.1.1. externí účetní
1.1.2. spolupracujícím realitním makléřům
1.1.3. externí advokátní kanceláři
1.1.4. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zení mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese elenireality@seznam.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

 1. provedení první prohlídky- seznámení s nemovitostí
 2.  profesionální fotodokumentace a popis zakázky
 3. vyhodnocení stavebně - technického stavu
 4. navržení možné kupní ceny
 5. profesionální zpracování nabídky
 6. prezentace nemovitosti prostřednictvím vlastního
  webu www.elenireality.cz a největších a nejnavštěvovanějších internetových realitních serverů,
 7. prezentace nemovitosti na našich vývěskách v Jeseníku
 8. využití naší databáze poptávajících klientů
 9. zajištění prohlídek nemovitosti
 10. zajištění podkladů potřebných pro převod nemovité věci (výpis z katastru nemovitostí,
  katastrální mapa, nabývací titul atd.)
 11. v případě čerpání úvěru na koupi nemovitosti pomoc s
  vyřízením úvěru kupujícímu, našim ověřeným finančním poradcem
 12. vypracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, smlouvy o převodu družstev. podílu, smlouvy o
  advokátní úschově atd., našim právníkem JUDr. Patrikem Nešporem
 13. zajištění vyhotovení PENB ( Průkazu energetické náročnosti budovy)
 14. předání prodané nemovitosti, vč. předávacího protokolu
 15. zajištění vypracování znaleckého posudku pro daňové účely ( daň z nabytí nemovitých věcí) a
  vyhotovení daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
 • při prodeji 3% * ( z realizované kupní ceny) u exkluzívní zprostředkovatelské smlouvy
 • při prodeji 4%* ( z realizované kupní ceny) u exkluzívní zprostředkovatelské smlouvy typu GOLD
 • při prodeji 3% + 6000.- Kč * ( z realizované kupní ceny) u neexkluzívní zprostředkovatelské smlouvy
 • u pronájmu poskytujeme tuto službu pro pronajímatele ZDARMA (provizi hradí zájemce)

Jelikož jsme plátci daně z přidané hodnoty, je k výše uvedeným provizím účtována DPH dle zákona.

Nabízíme Vám kompletní právní servis, který je spojený s převodem Vaší nemovité věci, za předem
domluvených podmínek. Máte-li zájem, kontaktujte nás !

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)- dle směrnice č.1, kterou najdete na našich stránkách v sekci NAŠE SLUŽBY
 Ano souhlasím

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Můžete mne kontaktovat telefonicky ( doplňte Váš telefon)

Mám zájem
 prodat nemovitost koupit nemovitost najít podnájem ocenit nemovitost poradit nebo se zeptat na jiné realitní služby

Vaše zpráva

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Mimosoudní řešení s pomocí ČOI: Dojde-li mezi zprostředkovatelem a klientem ke sporu, má klient
právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, podá u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu
řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

PŘESVĚDČTE SE SAMI! NEBO SE NA NÁS ZEPTEJTE :-)
Navštivte nás v naší kanceláři na adrese Nám. Svobody č.1052, 790 01, Jeseník ( 1.patro bývalé prodejny Sobol- vchod z boku budovy, kde se vám velmi ochotně budeme věnovat .
TĚŠÍME SE NA VÁS!
PROVOZNÍ DOBA PONDĚLÍ AŽ PÁTEK OD 8,00 DO 12,00 hod., V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH SCHŮZKA MOŽNÁ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ!

NAHORU

Tento web používáme cookies. Pokračování na tento web souhlasíte s podmínkami užívání webu. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close